Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
2. OPDRACHTGEVER: Degene die de artiest
PATRICK WILLEMSE een opdracht verstrekt voor een optreden van de Artiest PATRICK
WILLEMSE.
3. DE ARTIEST PATRICK WILLEMSE: De beroepsbeoefenaar op het gebied van kunsten en
amusement, zijnde artiest, zanger, dj, mc, vocalist, presentator, musicus en/of uitoefenend
kunstenaar;
4. TOELEVERANCIER: Degene die zich direct of indirect met PATRICK WILLEMSE heeft
verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen. Een en ander in de ruimste
zin van het woord, zoals onder andere: zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, opbouw, catering
en beveiliging;
5. WEDERPARTIJ: De Opdrachtgever en/of de Toeleverancier;
6. MEERWERK: Alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever
gesloten overeenkomst, waardoor PATRICK WILLEMSE of de door hem ingeschakelde derden
meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;
7. RIDERS: Speciale, aanvullende bepalingen met betrekking tot de prestaties en techniek van de
Artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk
verbonden zijn met de overeenkomst;
8. OPTREDEN: De te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst;
9. OVEREENKOMST: De overeenkomst die PATRICK WILLEMSE en de Opdrachtgever aangaan
naar aanleiding van een boeking/optreden van de Artiest PATRICK WILLEMSE;
10. PARTIJEN: De Artiest PATRICK WILLEMSE en de Opdrachtgever gezamenlijk.
ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID/WERKINGSSFEER
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle correspondentie, onder andere op
overeenkomsten, facturen, offertes, aanbiedingen, facturen en gesloten overeenkomsten van
PATRICK WILLEMSE.
2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende voorwaarden, ook welke zijn opgenomen in door
de Wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden, binden PATRICK WILLEMSE niet, tenzij
deze vooraf expliciet door PATRICK WILLEMSE schriftelijk zijn aanvaard.
3. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte,
aanbieding, overeenkomst of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen,
geldt als instemming met de toepassing ervan.
5. Het eventueel niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene
Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN
1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling,
PATRICK WILLEMSE zijn steeds vrijblijvend en kosteloos, tenzij anders overeengekomen.
2. Een Overeenkomst wordt definitief wanneer de Opdrachtgever en  de
Artiest de opdracht hebben bevestigd, telefonisch, schriftelijk of per email.
3. Bij een mondeling of schriftelijke afspraak met betrekking tot een Optreden zal
PATRICK WILLEMSE de bevestiging van overeenkomst opstellen en
zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever doen toekomen. De Opdrachtgever draagt er zorg voor
dat een ondertekende kopie van deze Overeenkomst, of een digitaal geschreven akkoord per
email als antwoord op de overeenkomst, binnen een termijn van 3 (drie) dagen na dagtekening in
het bezit is van PATRICK WILLEMSE.
4. Indien  PATRICK WILLEMSE een naar de Opdrachtgever verstuurde
Overeenkomst niet binnen 3 (drie) dagen na dagtekening getekend retour heeft ontvangen, heeft
PATRICK WILLEMSE, behoudens recht op nakoming, het recht de
overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden.
5. Meerwerk wordt eventueel afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de
grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt
slechts verrekend indien  PATRICK WILLEMSE daarmee expliciet van
tevoren schriftelijk heeft ingestemd.
6. Eventuele eerste opties op Optredens verlopen te allen tijde binnen 7(zeven) dagen of eerder na
afspraak, zonder opgaaf van reden en zonder mededeling, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.

ARTIKEL 4: OFFERTES
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van PATRICK WILLEMSE zijn vrijblijvend.
Indien een offerte c.q. een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de
Opdrachtgever aanvaard, dan heeft PATRICK WILLEMSE het recht het aanbod na ontvangst van
de aanvaarding te herroepen.
2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door of namens PATRICK WILLEMSE
verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, folders, catalogi, en ander
promotiemateriaal. Voornoemde gegevens binden PATRICK WILLEMSE niet.
3. PATRICK WILLEMSE kan niet aan zijn voorwaarden, offerte en/of aanbieding worden gehouden
wanneer de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze of een onderdeel daarvan een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht PATRICK WILLEMSE niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen
en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.
ARTIKEL 5: DERDEN
1. PATRICK WILLEMSE is bevoegd om derden in te schakelen, ter uitvoering van hetgeen is
overeengekomen. Voorbeelden hiervan zijn technici en opbouwhulp.
2. PATRICK WILLEMSE is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die wordt aangericht door
toedoen van een derde.
ARTIKEL 6: ARTIEST EN OPTREDEN
1. De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de Overeenkomst met PATRICK
WILLEMSE, tenminste redelijk bekend te zijn met de prestaties van de Artiest PATRICK
WILLEMSE en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde
prestaties.
2. De Opdrachtgever garandeert:
a. dat in het geval van een buitenoptreden het podium of de plaats van optreden deugdelijk,
afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen
toebrengen aan de Artiest PATRICK WILLEMSE en diens eigendommen, diens betrokkenen en/of
zaken van de Toeleverancier en/of PATRICK WILLEMSE. De Opdrachtgever dient te allen tijde
melding te maken wanneer het Optreden buiten dient plaats te vinden, voor aanvang van de
Overeenkomst. Een binnenoptreden kan nimmer zonder overleg worden verplaatst naar buiten.
b. dat de Artiest PATRICK WILLEMSE de afstand tussen een eventuele kleedkamer of kleedruimte
en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
c. dat de eventuele Rider(s) van de Artiest PATRICK WILLEMSE door de Opdrachtgever zullen
worden nageleefd. PATRICK WILLEMSE zal de Opdrachtgever bij het overleggen van de
Overeenkomst informeren over de door de Artiest PATRICK WILLEMSE gehanteerde Rider(s),
indien van toepassing;
d. dat eventuele werkzaamheden van plaatselijk personeel, gasten van de Opdrachtgever, andere
artiesten en/of derden in dezelfde ruimte(s) in/bij het Optreden tijdig beëindigd dan wel
on belemmerend zijn voor de Artiest PATRICK WILLEMSE en zijn Toeleverancier(s);
e. dat het maximaal aantal toegestane personen, op grond van brandweerverordeningen en/of
andere voorschriften, al dan niet overheidswege, in de ruimte waar het Optreden zal plaatsvinden,
niet zal worden overschreden.
f. dat er niet zonder overleg versieringen en apparatuur van de Opdrachtgever of derden in, bij, op
of tegen de opstelling en apparatuur van PATRICK WILLEMSE worden geplaatst.
3. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:
a. dat de Artiest PATRICK WILLEMSE en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten
zijn bij het optreden, tijdens het optreden per uur recht hebben op tenminste drie gratis
drankconsumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
b. dat de Artiest PATRICK WILLEMSE en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten
zijn bij het optreden, recht hebben op een gratis eenvoudige maaltijd, indien het Optreden langer
dan 5 (vijf) uur duurt.;
c. dat de Artiest PATRICK WILLEMSE gerechtigd is elk gecontracteerd uur vijftien minuten te
pauzeren. De programma’s PATRICK WILLEMSE + DJ zijn doorlopend; de Artiest is hiermee
afwisselend zanger en dj. Er is hierbij geen sprake van pauze muziek, de muziek blijft op een
volume dat past bij de sfeer van het moment. De Artiest PATRICK WILLEMSE houdt een pauze zo
kort mogelijk, bijvoorbeeld voor toiletbezoek.
4. Een afgesproken tijdstip waarop het Optreden zal aanvangen is indicatief en kan nimmer als
fatale termijn worden beschouwd. Enkel met instemming van de Artiest PATRICK WILLEMSE kan
de duur van een Optreden worden verlengd en als Meerwerk in rekening worden gebracht.
5. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen
toestemming van PATRICK WILLEMSE of de Artiest PATRICK WILLEMSE. Complete
videoregistraties van een Optreden zijn niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen.
Geluidsopnamen door derden via bijvoorbeeld een aangesloten mengtafel zijn eveneens
verboden.
6. PATRICK WILLEMSE behoudt zich het recht voor om het Optreden tot twee maanden voor
aanvang te annuleren, hetzij in overleg met de Opdrachtgever het Optreden naar een andere
datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de uitvoerende Artiest van
PATRICK WILLEMSE op of nabij de datum van het evenement een nationaal televisieoptreden,
nationale tv-opname, buitenlandse tournee of een andere belangrijke promotionele bezigheid
heeft, zonder dat PATRICK WILLEMSE hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt.
De Overeenkomst wordt in zulks geval ontbonden. PATRICK WILLEMSE doet de Opdrachtgever
vervolgens suggesties voor een andere muzikale invulling. PATRICK WILLEMSE zal de
Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen, indien er aanwijzingen zijn voor een
dergelijke annulering.
7. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 6 is omschreven, dan wel de Artiest
PATRICK WILLEMSE is door ziekte en/of overmacht niet in staat om op de afgesproken tijd en
datum op te treden, heeft PATRICK WILLEMSE het recht het desbetreffende optreden te
annuleren, zonder dat PATRICK WILLEMSE schadeplichtig wordt jegens de Opdrachtgever.
Geldbedragen die met betrekking tot een dergelijk geannuleerd Optreden door de Opdrachtgever
zijn betaald, worden door PATRICK WILLEMSE terugbetaald. Wanneer de toestand van PATRICK
WILLEMSE het toelaat, zal hij de Opdrachtgever suggesties voor vervanging meedelen en helpen
zoeken naar een andere muzikale invulling. De beslissing over een eventuele vervangende artiest/
dj ligt te allen tijde bij de Opdrachtgever. PATRICK WILLEMSE is geenszins verantwoordelijk voor
de artistieke en/of muzikale uitvoering van vervangende artiesten. PATRICK WILLEMSE is ook niet
verantwoordelijk voor (financiële) afspraken met betrekking tot vervangende artiesten/dj’s.
8. De eventuele Toeleverancier(s) garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens
verplichtingen voortvloeiende uit de met PATRICK WILLEMSE gesloten overeenkomst met
betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.
9. PATRICK WILLEMSE heeft het recht om tenminste twee personen vrije toegang te geven tot het
evenement of de gelegenheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om technici, opbouwhulp, management
of een bookings agency.
10. Het parkeren van vervoersmiddelen van de Artiest PATRICK WILLEMSE dient mogelijk te zijn
binnen een straal van 200 (tweehonderd) meter van de plaats van het Optreden. Eventuele
parkeerkosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer er niet binnen een straal van
200 meter geparkeerd kan worden, dient de Opdrachtgever dit te melden.
11. De Artiest PATRICK WILLEMSE heeft het recht om een voor hem acceptabel en gebruikelijk
geluidsvolume te produceren. Wanneer er (strenge) restricties zijn aan het geluidsvolume,
bijvoorbeeld gesteld door de eigenaar van de locatie, dient de Opdrachtgever dit voor het aangaan
van de Overeenkomst te melden. Wanneer er geluidsbegrenzers, van welke soort dan ook,
aanwezig zijn in de ruimte of zaal van een optreden, dient de Opdrachtgever dit eveneens voor het
aangaan van de Overeenkomst te melden. Wanneer PATRICK WILLEMSE voor het aangaan van
de overeenkomst geen melding van de Opdrachtgever krijgt met betrekking tot restricties en/of
begrenzing van het geluidsvolume en tijdens of vlak voor het Optreden blijkt dat er toch restricties
en/of begrenzing zijn, dan houdt PATRICK WILLEMSE zich het recht voor zich niet aan deze
restrictie en/of begrenzing te houden. Wanneer het toegestane geluidsvolume na beoordeling van
PATRICK WILLEMSE te laag is, houdt PATRICK WILLEMSE zich eventueel ook het recht voor om
enkel muziek te draaien en niet te zingen. PATRICK WILLEMSE wil geen live optredens verzorgen
bij (te) lage geluidsvolumes. De beoordeling ligt in een dergelijk geval ten allen tijden bij PATRICK
WILLEMSE. 12. Indien de Artiest PATRICK WILLEMSE wegens vandalisme van publiek of derden of vanwege
een technische storing door ontoereikende technische voorzieningen genoodzaakt is om het
Optreden (vroegtijdig) te beëindigen, behoudt PATRICK WILLEMSE het recht om het
overeengekomen totaalbedrag op te eisen en/of te behouden. Alle schade aan apparatuur en/of
eigendommen van de Artiest PATRICK WILLEMSE komen voor rekening van de Opdrachtgever.
Deze schadekosten dienen binnen 10 (tien) dagen na facturering volledig aan PATRICK
WILLEMSE te worden voldaan. Eventuele reparaties worden afgewerkt door een door de Artiest
PATRICK WILLEMSE aangestelde partij.
13. Indien de veiligheid van PATRICK WILLEMSE en/of de Artiest PATRICK WILLEMSE en/of door
hem ingeschakelde derden niet kan worden gewaarborgd, zijn deze partijen gerechtigd om het
Optreden definitief of tijdelijk te stoppen met behoud van de volledige gages.
14. De artistieke diensten van de Artiest PATRICK WILLEMSE kunnen gezien het creatieve
karakter aan wijzigingen en/of uitvoeringsmodaliteiten onderhevig kunnen zijn, zonder dat
daardoor een recht op schadevergoeding, compensatie en teruggaaf ontstaat.
15. PATRICK WILLEMSE is nooit verplicht om verzoeken voor te zingen/draaien muziek, van wie
dan ook, na te volgen. Speciale verzoeknummers van de Opdrachtgever dienen tenminste 14
(veertien) dagen voor aanvang van het Optreden met PATRICK WILLEMSE te worden overlegd.
PATRICK WILLEMSE beslist altijd zelf of de muziek wordt uitgevoerd of afgespeeld. Het niet
uitvoeren of afspelen van verzoeknummers geeft nooit recht op schadevergoeding.
16. De Opdrachtgever heeft nooit recht op schadevergoeding, compensatie of teruggaaf wanneer
hij ontevreden is over het Optreden, de muzikale prestatie en/of het repertoire van de Artiest
PATRICK WILLEMSE.
17. Wanneer de Opdrachtgever tijdens het Optreden van PATRICK WILLEMSE een andere
invulling wenst te geven aan het afgesproken tijdsblok voor het Optreden, bijvoorbeeld met
speeches, sketches of optredens van andere artiesten, kan dat enkel in goed overleg met de
Artiest PATRICK WILLEMSE. Wanneer PATRICK WILLEMSE instemt met een dergelijke andere
invulling en zijn Optreden wordt hierdoor ingekort, geeft dat geen recht op schadevergoeding of
teruggaaf van gedane betalingen.
18. Wanneer de Opdrachtgever verzoekt om later dan in het contract vermeld staat te beginnen
met het Optreden, kan aan dit verzoek enkel worden voldaan met toestemming van de Artiest
PATRICK WILLEMSE. Eventuele wachttijd kan, na overleg, in de kosten worden doorberekend.
19. De Opdrachtgever zal ervoor proberen te zorgen dat de Artiest tijdens zijn zangsets niet wordt
onderbreken voor speeches, sketches en andere (muzikale) optredens.
ARTIKEL 7: PROMOTIEMATERIALEN
1. De Opdrachtgever behoeft toestemming van PATRICK WILLEMSE met betrekking tot de
vermelding en/of afbeelding van de Artiest PATRICK WILLEMSE op het te vervaardigen
promotiemateriaal, in de ruimste zin des woord (inclusief internet). Hiertoe zal de Opdrachtgever
een nader te specificeren aantal proefexemplaren van het promotiemateriaal ter goedkeuring
verstrekken aan PATRICK WILLEMSE, indien PATRICK WILLEMSE daarom vraagt.
2. De Opdrachtgever draagt zorg voor correcte naamsvermelding van de Artiest in alle uitingen
betreffende het Optreden, indien van toepassing.
3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van PATRICK
WILLEMSE of de Artiest PATRICK WILLEMSE geluidsdragers, affiches, posters en/of andere
artikelen met naam, beeltenis, logo etcetera van de Artiest PATRICK WILLEMSE te verspreiden
en/of verkopen.
ARTIKEL 8: RECHTEN
1. De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door PATRICK WILLEMSE ontwikkelde en
uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan
Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen
overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke)
uitwerkingen, berusten uitsluitend bij PATRICK WILLEMSE. Het is de Opdrachtgever niet
toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PATRICK WILLEMSE van
voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.
ARTIKEL 9: PRIJZEN EN GAGES
1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het
sluiten der overeenkomst geldende prijzen, tenzij anders vermeld. Prijsopgaven en/of
aanbiedingen zijn te allen tijde persoonlijk en mogen niet aan derden kenbaar worden gemaakt.
ARTIKEL 10: BETALINGEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dienen betalingen door
de Opdrachtgever te geschieden 5 dagen voor aanvang van het Optreden, zonder dat de
Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting. Meerwerk dient binnen 2 (twee)
dagen na factuurdatum te worden betaald.
2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is deze
van rechtswege in verzuim. PATRICK WILLEMSE heeft alsdan het recht om, zonder nadere
aankondiging, van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het
aan PATRICK WILLEMSE verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente
verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van
de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de
Opdrachtgever in dat geval aan PATRICK WILLEMSE tevens de buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde bedrag, doch met een
minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
4. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door PATRICK
WILLEMSE in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische
kosten, te vergoeden.
5. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft PATRICK
WILLEMSE het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.
6. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens PATRICK
WILLEMSE voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7. PATRICK WILLEMSE is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame
zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is
steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van PATRICK WILLEMSE te
verschaffen.
8. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde
renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare vordering c.q. factuur die
het langst openstaat, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op
een latere factuur.
9. Indien de Opdrachtgever één of meerdere vorderingen op PATRICK WILLEMSE heeft, dan wel
zal verkrijgen, ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze
vorderingen. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de
Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard.
10. De Opdrachtgever verplicht zich jegens PATRICK WILLEMSE nimmer direct betalingen te
verrichten aan een Toeleverancier of ingeschakelde derde, tenzij anders is overeengekomen.
ARTIKEL 11: ANNULERINGEN
1. De Opdrachtgever dient gehele of gedeeltelijke annulering van de
met PATRICK WILLEMSE gesloten Overeenkomst direct aan
PATRICK WILLEMSE mede te delen. Eventuele aanbetalingen blijven in bezit van
PATRICK WILLEMSE en de Opdrachtgever heeft geen recht op
teruggave hiervan.
2. In het geval de Opdrachtgever de met WKEntertainmenT en/of PATRICK WILLEMSE gesloten
overeenkomst 60 (zestig) tot 30 (dertig) dagen vóór het evenement (gedeeltelijk) annuleert, is de
Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 50 % (vijftig procent) van het
totale factuurbedrag jegens WKEntertainmenT en/of PATRICK WILLEMSE verschuldigd.
a. Vanaf de 30e (dertigste) dag tot de 14e (veertiende) dag vóór het evenement is de
Opdrachtgever jegens  PATRICK WILLEMSE 75 % (vijfenzeventig
procent) verschuldigd.
b. Voor annulering vanaf de 14e (veertiende) dag tot 7 (zeven) dagen vóór het evenement is de
opdrachtgever 90 % (negentig procent) van het factuurbedrag verschuldigd.
c. Indien de Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen voor het evenement de overeenkomst met
PATRICK WILLEMSE (gedeeltelijk) annuleert, is hij het gehele
factuurbedrag verschuldigd.
d. Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden is mede van toepassing op verschuldigde
betalingen conform dit artikel lid 2.
3. De Opdrachtgever vrijwaart PATRICK WILLEMSE volledig voor iedere
aanspraak van een Toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering
van de overeenkomst.
4. Annulering door PATRICK WILLEMSE is te allen tijde mogelijk bij
overmacht en/of ziekte van de Artiest PATRICK WILLEMSE. Reeds vooruitbetaalde bedragen van
de Opdrachtgever met betrekking tot een afgesproken Optreden dat niet doorgaat, worden aan de
Opdrachtgever gerestitueerd. Mocht de gezondheidstoestand van de Artiest het toelaten, zal hij bij
annulering van zijn kant suggesties doen voor ander entertainment en/of een andere muzikale
invulling.
ARTIKEL 12: KLACHTEN
1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte
te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige
verplichting uit hoofde van de met PATRICK WILLEMSE gesloten Overeenkomst, dienen
onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide Partijen steeds
tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed
gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 (vijf) dagen na het evenement, aan
PATRICK WILLEMSE per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van
verval van iedere aanspraak.
2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING
1. WKEntertainmenT en/of PATRICK WILLEMSE kan door de Opdrachtgever nimmer
aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door
welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van
PATRICK WILLEMSE of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op
PATRICK WILLEMSE enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke
hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door
PATRICK WILLEMSE uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat
moment aan de Opdrachtgever gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn
gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
2. PATRICK WILLEMSE is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk in
geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Opdrachtgever toebehorende gelden en/
of zaken, gedurende het evenement of de gelegenheid.
3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door
PATRICK WILLEMSE of door derden – al dan niet tegen betaling – aan
de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van
gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van de Artiest PATRICK WILLEMSE. Bijvoorbeeld:
licht- en geluidsinstallaties, overige apparatuur en/of bezittingen van de Artiest PATRICK
WILLEMSE, al dan niet ingehuurd. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever is er ook in geval van
stroomstoring, lekkage, onveilig handelend publiek etcetera. De Opdrachtgever vrijwaart
PATRICK WILLEMSE voor iedere aanspraak ter zake.
4. In het geval van Meerwerk en/of Overmacht (als hierna bedoeld in artikel 15) komen alle
(on)kosten van PATRICK WILLEMSE, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door
PATRICK WILLEMSE ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever vrijwaart PATRICK WILLEMSE tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
5. Onverminderd de bevoegdheid van PATRICK WILLEMSE om van de
Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is
de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van
PATRICK WILLEMSE, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen
aan enige in deze Algemene Voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij
vrijwaart PATRICK WILLEMSE tegenover derden voor iedere aanspraak
ter zake.
6. De Opdrachtgever dient zich adequaat te verzekeren in het kader van de uitviering van de
Overeenkomst c.q. het Optreden.
7. Eventuele aansprakelijkheid van PATRICK WILLEMSE is beperkt tot
maximaal de overeengekomen factuursom. PATRICK WILLEMSE is
nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor
zover de schade gedekt wordt door een door PATRICK WILLEMSE
gesloten verzekering. In alle gevallen is de termijn waarbinnen  PATRICK
WILLEMSE kan worden aangesproken tot vergoeding van schade beperkt tot 1 (een) maand.
8. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens PATRICK WILLEMSE
en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart  PATRICK WILLEMSE
tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. Voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie
aan de Artiest PATRICK WILLEMSE heeft verstrekt;
b. Voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever niet conform de door
de Artiest PATRICK WILLEMSE gegeven instructies en/of adviezen heeft
gehandeld;
c. Voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen,
informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan
PATRICK WILLEMSE zijn verschaft en/of voorgeschreven.
ARTIKEL 14: ONTBINDINGEN
1. PATRICK WILLEMSE is gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden,
wanneer:
a. het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing
van de Wet Schuldensanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
b. Een der partijen surseance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
c. Een der partijen door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een
substantieel deel daarvan verliest;
d. PATRICK WILLEMSE gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de
Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele
vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn.
ARTIKEL 15: OVERMACHT EN ONUITVOERBAARHEID
1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor PATRICK WILLEMSE diens
verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet
zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor
PATRICK WILLEMSE als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede
verstaan: Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme, ramp, gijzeling, ontvoering; Brand, stroomstoring,
lekkage, autopech, ongeval of andere voorvallen; Een dag van nationale rouw; Contingentering- of
andere overheidsmaatregelen; Werkstaking; Natuurrampen; Ziekte van de Artiest PATRICK
WILLEMSE; Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie PATRICK
WILLEMSE voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens
PATRICK WILLEMSE. Met inachtneming van artikel 13 lid 4 van deze voorwaarden is PATRICK
WILLEMSE in geval van overmacht gerechtigd:
a. hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een
eenvoudige schriftelijke of mondelinge mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder dat PATRICK WILLEMSE hierdoor jegens de Wederpartij
schadeplichtig wordt;
b. hetzij in overleg met de Opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van de Artiest
PATRICK WILLEMSE te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum.
2. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning(en) en/of ontheffing(en) aan de zijde van
de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op.
3. In geval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover PATRICK WILLEMSE in gebreke mocht
blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot
(voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of
liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van
enigerlei contract aan PATRICK WILLEMSE verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
4. Omstandigheden in de privé sfeer van de Opdrachtgever, waaronder (echt)scheiding, ruzie of
onenigheid leveren geen overmacht op. Betalingsafspraken blijven hierbij onverminderd van
kracht. Annulering is enkel mogelijk onder de in artikel 11 vermelde condities.
ARTIKEL 16: ONVERBINDENDHEID/HIATEN
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn of
worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk
bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen
verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel
verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden – zo min
mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.
ARTIKEL 17: GESCHILLEN / TOEPASSELIJK RECHT
1. Op de door PATRICK WILLEMSE gesloten Overeenkomsten en de
uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit
deze overeenkomsten zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door

PATRICK WILLEMSE en de Wederpartij gesloten Overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het
Arrondissement waar  PATRICK WILLEMSE gevestigd is, bevoegd kennis
te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter. Niettemin heeft
PATRICK WILLEMSE het recht om het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.
3. In geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat  PATRICK
WILLEMSE aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden
voorgelegd, de Opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil
door de wettelijk bevoegde rechter.

WhatsApp of SMS! Bijna direct een reactie, via 06 - 508 349 01. Dag en nacht 24/7 bereikbaar. Bellen kan ook Met één telefoontje naar 06 - 508 349 01 regelt u alles. Elke dag tussen 10:00 en 22:00 bereikbaar. Boekingsaanvraag Gebruik dan het formulier op onze website onder nu boeken.